top of page

MOVEMENT CENTER SALIT OY:N ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET EHDOT JA TIETOSUOJASELOSTE

LUE SOPIMUSEHDOT HUOLELLISESTI

1. ASIAKASSOPIMUS

Tällä sopimuksella Movement Center Salit Oy (myöhemmin Movement Center) ja asiakas solmivat sopimuksen liikuntastudioittensa palvelujen käytön ja ostamisen yleisistä ehdoista. Ostamalla Movement Centerin liikuntatuotteen asiakas ilmoittaa hyväksyvänsä Movement Centerin yleiset asiakasehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä liikuntapalveluja hankkiessaan ja käyttäessään. Movement Center ja asiakas sitoutuvat noudattamaan tämän sopimuksen kaikkia ehtoja.

2. LIIKUNTAPALVELUT

Movement Center tarjoaa asiakkailleen liikuntapalveluita, joiden määrä, sisältö ja hinnat kuvataan Movement Center internetsivuilla ja/tai asiakkaalle esitettävässä markkinointimateriaalissa.

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että näiden palveluiden määrä ja sisältö on jatkuvan kehityksen ja muutoksen alainen ja että Movement Center ei ole velvollinen tiedottamaan näistä muutoksista asiakkaalle henkilökohtaisesti. Tarjottava palvelu voi näin osittain poiketa etukäteen markkinointimateriaalissa ilmoitetusta. Movement Center tiedottaa liikuntapalveluiden muutoksista internet-sivuillaan, sosiaalisessa mediassa ja tuntien yhteydessä.

Movement Centerillä on myös oikeus muuttaa liikuntakeskuksen aukioloaikoja joko tilapäisesti tai pysyvästi. Movement Centerillä on oikeus tilapäisiin palvelun katkoksiin liikuntakeskuksen parannus- tai huoltotöiden takia. Muutokset liikuntapalveluissa, aukioloajoissa tai palvelukatkokset eivät ole peruste hinnan alennukselle tai liikuntamaksujen palautukselle. 

3. ASIAKASSOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN

Asiakassopimus astuu voimaan välittömästi, kun asiakas on hyväksynyt asiakassopimuksen ostamalla liikuntatuotteen, jonka jälkeen se on voimassa toistaiseksi. Milloin asiakkaalla ei ole sopimuksen allekirjoituksen jälkeen voimassa olevaa liikuntatuotetta ostettuna, tämä sopimus ei käytännössä häneen vaikuta.

Movement Centerillä on oikeus purkaa asiakassopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli asiakas syyllistyy tämän sopimuksen ehtojen rikkomiseen tai laiminlyö asiakasmaksujensa suorittamisen. Sopimuksen purun yhteydessä asiakas menettää välittömästi oikeutensa liikuntastudiotten käyttöön. Sopimuksen purun yhteydessä Movement Center ei palauta ennakkoon mahdollisesti maksettuja liikuntamaksuja.

4. LIIKUNTATUOTTEEN OSTO JA IRTISANOMINEN

Asiakas voi ostaa itselleen liikuntatuotteen Movement Centerin nettikaupasta tai asiakaspalvelusta sen aukioloaikojen puitteissa, kun hän on hyväksynyt ja allekirjoittanut asiakassopimuksen. Liikuntatuotteen osto velvoittaa asiakkaan liikuntatuotteen ehtoihin niiden keston ja maksuehtojen suhteen. Liikuntatuotteen osto katsotaan sitovaksi, silloin kun asiakas on siitä suorittanut ensimmäisen maksuerän. 

Toistaiseksi voimassa oleva liikuntatuote on voimassa aina 28 vuorokautta kerrallaan. Määräaikaiset tai muutoin määritellyt liikuntakurssit ovat voimassa kurssia vastaavan tuotekuvauksen mukaisesti. Toistaiseksi voimassa olevan liikuntatuotteen ostositoumus jatkuu, kunnes asiakas irtisanoo sitoumuksen kirjallisesti sähköpostilla info@movementcenter.fi tai asiakaspalvelussa sen aukioloaikojen puitteissa. Toistaiseksi voimassa olevan liikuntatuotteen irtisanominen tulee tehdä viimeistään ennen edellisen laskutuskauden päättymispäivää. Mikäli asiakaspalvelu ei ole kyseisenä päivänä aikataulun mukaan auki, tulee suullinen irtisanoutuminen tehdä edellisenä aikataulun mukaisena asiakaspalvelun aukiolopäivänä. 

5. NOUDATETTAVAT HINNAT

Movement Centerin liikuntatuotteiden hinnoittelussa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Movement Centerin hinnastoa. Movement Centerillä on oikeus muuttaa hinnastoaan milloin vain. Voimassaolevat Sopimukset ovat voimassa niin kauan kuin asiakkuus Movement Centerin kanssa jatkuu katkeamatta. Kun asiakas haluaa solmia uudelleen sopimuksen Movement Center Salit Oy:n kanssa, hinta määräytyy sen hetkisen hinnaston mukaisesti. Asiakkaalta veloitetaan asiakkuuden uudelleen aktivoinnista toimistokuluina 45€ kertakorvauksena joka veloitetaan ensimmäisen laskutuskauden aikana. Hinnasto on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla ja asiakaspalvelussa.

6. LIIKUNTATUOTTEIDEN YLEISET MAKSUEHDOT

Toistaiseksi voimassa olevat liikuntatuotteet maksetaan pääsääntöisesti kerran kuussa jokaisen 4 viikon laskutuskauden ensimmäisenä päivänä. Pääasialliset maksutavat ovat sähköpostitse toimitettava lasku, e-lasku ja postitse toimitettava paperilasku. Movement Center toimittaa e-laskun niille asiakkaille, jotka ovat aktivoineet e-laskutuspalvelun pankissaan. Muille asiakkaille Movement Center lähettää laskun sähköpostitse. Halutessaan laskun saa myös postitse jolloin Movement Center lisää laskuun voimassa olevan hinnaston mukaisen laskutuslisän. Mikäli asiakas on ilmoittanut haluavansa laskun e-laskuna, mutta Movement Center ei ole voinut asiakkaalle verkkolaskua toimittaa puuttuvien tietojen tai verkkolaskutuksen aktivoinnin puutteen tai muun asiakkaasta riippuvan seikan johdosta, lähettää Movement Center tällöin laskun postitse ja lisää siihen hinnaston mukaisen laskutuslisän.

Liikuntatuotteet on mahdollista maksaa kokonaan tai osittain etukäteen Movement Centerin asiakaspalvelussa sen aukiolo-aikoina tai sopimuksen mukaan (info@movementcenter.fi). kaikilla Movement Centerin hyväksymillä maksuvälineillä. Etukäteen maksettuja liikuntamaksuja ei palauteta.

7. ENSIMMÄINEN MAKSU

Asiakkaan ostaessaan toistaiseksi voimassa olevan liikuntatuotteen häneltä veloitetaan liittymisen yhteydessä hinnaston mukainen alkava 28 vuorokauden jakso (4 viikon kortti). Sopimus jatkuu ensimmäisestä liikuntatuotteen ostosta toistaiseksi voimassaolevana.

Ensimmäisen 4 viikon jakson ostamalla asiakas hyväksyy alkavan (28vrk) ja sitä seuraavan 4 viikon jakson (28vrk) ostamiseen. Jos asiakas kuitenkin haluaa ostaa vain yhden 4 viikon jakson, hänen tulee välittömästi ja viimeistään 14 vuorokauden kuluessa ilmoittaa tahtonsa irtisanoa sopimuksensa sähköpostilla info@movementcenter.fi.

8. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

8.2 Evästeiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää Palvelua edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi. Lisäksi Palveluntarjoaja ja sen yhteistyökumppanit voivat hyödyntää evästeitä Palvelun kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mitatakseen mainonnan tehoa.

9. INTERNETJÄRJESTELMÄ

Jokainen asiakas luo itselleen henkilökohtaiset tunnukset Avoinna24.fi internetjärjestelmään. Internet järjestelmää käytetään Movement Centerin palveluiden myymiseen ja niiden varaamiseen. Järjestelmässä säilytetään myös asiakkaan henkilö-, yhteys- ja laskutustietoja. Asiakkaan tulee syöttää omatoimisesti tarvittavat henkilö-, yhteys- ja laskutustietonsa internetjärjestelmään. Asiakkaan tulee lisäksi pitää omatoimisesti huolta, että tiedot ovat ajan tasaisia ja syöttää omatoimisesti mahdolliset muutokset järjestelmään. Asiakkaiden internettunnukset ja salasanat ovat henkilökohtaisia ja niiden luovuttaminen toisen käyttöön on kielletty. Asiakas säilyttää internettunnuksia ja salasanoja huolellisesti.

10. KULKUKORTTI JA LIIKUNTASTUDIOLLE KULKU

Jokaiselle asiakkaalle annetaan käyttöön henkilökohtainen kulkukortti, jolla asiakas pääsee liikuntastudion tiloihin ja jonka avulla hän ilmoittautuu liikuntastudiolle saapuessaan. Kulkuavain on pidettävä aina mukana liikuntastudiolle tultaessa.

Asiakkaan on liikuntastudiolle tullessaan ilmoittauduttava avaimellaan aulassa olevaan ilmoittautumisjärjestelmään. Liikuntastudion käyntioven ollessa lukittuna on jokaisen salilla kävijän käytettävä avaimensa käyntioven avainlukijassa. Tämä on tehtävä, vaikka samalla oven avauksella tulisi sisään useita henkilöitä.

Kulkuavain on henkilökohtainen ja asiakas ei saa luovuttaa avaintaan kenenkään toisen käyttöön edes tilapäisesti. Kulkuavain on esitettävä henkilökunnalle vaadittaessa ja asiakkaan on lisäksi pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. 

Asiakkaan on huolehdittava kulkuavaimensa säilytyksestä huolellisesti ja tämä vastaa siitä, että kukaan muu ei hänen avaintaan ei pääse käyttämään. Mikäli asiakkaan avain katoaa, on tämä velvollinen ilmoittamaan siitä Movement Centerille välittömästi. Tällöin asiakkaan avaimelta poistetaan kulkuoikeus ja asiakas voi joko etsiä avaimensa tai ostaa uuden avaimen toiveidensa mukaan.

Asiakas vastaa kaikissa tapauksissa siitä, ettei päästä liikuntastudion tiloihin ketään sellaista henkilöä, jolla ei ole liikuntaoikeutta liikuntastudiolle. 

Mikäli asiakas rikkoo tämän pykälän määräyksiä, on Movement Centerillä oikeus purkaa asiakkaan sopimus välittömästi. 

11. LIIKUNTAKESKUKSEN KÄYTTÖ

Asiakkaalla, jolla on voimassa oleva liikuntatuote, on oikeus käyttää liikuntakeskusta sen aukioloaikoina. Liikuntakeskuksen aukioloajat ilmoitetaan yhtiön internetsivuilla sekä liikuntakeskuksessa. 

Asiakkaalla on velvollisuus poistua tiloista Movement Centerin ilmoittamaan sulkeutumisaikaan mennessä. Mikäli asiakas ei poistu tiloista sulkeutumisaikaan mennessä hän saattaa laukaista varashälytyksen, joka kutsuu paikalle vartijan. Movement Centerillä on oikeus laskuttaa kaikki hälytyksen aiheuttaman kulut hälytyksen aiheuttaneelta asiakkaalta.

12. ASIAKKAIDEN KUVAUS

Movement Centerillä on oikeus ottaa asiakkaistaan kuva asiakasrekisteriinsä.

13. KAMERAVALVONTA

Movement Centerin tiloissa on tallentava kameravalvonta, jolla käytetään kulunvalvonnassa ja järjestyksen valvonnassa. Allekirjoittamalla tämän sopimuksen asiakas hyväksyy kameravalvonnan käytön.

14. ALAIKÄINEN ASIAKAS

Movement Centerin asiakkuuden alaikäraja on kuusitoista vuotta. Movement Center voi tietyissä tapauksissa myöntää tätä nuoremmalle henkilölle liikuntaoikeuden, mutta ei ole siihen velvollinen. Alaikäiseltä asiakkaalta edellytetään aina tämän huoltajan suostumusta asiakkuuteen, huoltajan henkilökohtaista käyntiä liikuntakeskuksen asiakaspalvelussa ja kaikkien sopimusten allekirjoittamista alaikäisen asiakkaan puolesta.

15. ASIAKKAAN VASTUU HARJOITTELUSTAAN

Asiakas harjoittelee Movement Centerissä aina omalla riskillään ja vastaa siitä, että on riittävän terve osallistumaan Movement Centerin järjestämiin liikuntapalveluihin. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että liikunnan harrastamiseen liittyy aina jonkin suuruinen loukkaantumisriski ja että Movement Center ei ole millään tavalla vastuussa asiakkaalle sattuvista liikunta-, rasitus- tai muista vammoista.

16. ASIAKKAAN KORVAUSVASTUU

Mikäli asiakas rikkoo Movement Centerin omaisuutta käyttämällä liikuntavälineitä vastoin ohjeita tai toimimalla muutoin törkeän huolimattomasti, on tämä siitä korvausvastuussa Movement Centerille.

17. SAIRASTAPAUKSET

Mikäli asiakas sairastuu tai vammautuu niin, että hän ei voi osallistua liikuntaan yli kuukauden mittaisena ajanjaksona, hän voi asettaa ostetun liikuntatuotteen sairastauolle. Sairastauon aikana asiakasta ei veloiteta ja hänen liikuntamaksunsa alkavat tauon jälkeen. Sairastauon ehtona on alkuperäisenä esitetty lääkärintodistus liikuntakiellosta. Sairastauko alkaa siitä päivästä, jolloin asiakas ilmoittaa tauosta Movement Centerille. Sairastauon alkaminen voidaan ilmoittaa Movement Centerille myös sähköpostitse ennen lääkärintodistuksen esittämistä, mutta tauko astuu varsinaisesti voimaan vasta lääkärintodistuksen esittämisen yhteydessä. Tällöin sairastauko lasketaan alkavaksi sähköpostin saapumispäivää seuraavasta päivästä. 

18. LIIKUNTAKESKUKSEN YLEISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA HENKILÖKUNNAN OHJEET

Asiakkaan on noudatettava aina Movement Centerillä asioidessaan liikuntastudion yleisiä järjestyssääntöjä ja henkilökunnan antamia ohjeita. Henkilökunnalla on oikeus poistaa asiakas liikuntakeskuksen tiloista, mikäli tämä ei noudata järjestyssääntöjä tai henkilökunnan antamia ohjeita. Henkilökuntaa ovat kaikki liikuntastudiolla tai sen kanssa vuokrasuhteessa olevien yritysten työskentelevät henkilöt.

19. MUUTOKSET SOPIMUKSEN EHTOIHIN

Movement Center pitää oikeuden tehdä muutoksia asiakassopimuksen yleisiin ehtoihin niin, että muutokset eivät koske sopimuksen oleellista sisältöä. Sopimusehtojen muutoksista on tiedotettava yhtiön internetsivuilla ja sähköpostitse niille asiakkaille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa, vähintään yksi kuukausi etukäteen. Asiakkaalla on tämän yhden kuukauden aikana oikeus vaatia omalta kohdaltaan tämän yhden kuukauden ylittävältä ajalta jo maksettujen liikuntatuotteiden osalta noudatettavan aiempaa muuttamatonta sopimusta. 

20. SOPIMUKSEN SIIRTO

Movement Centerillä on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle. Asiakas ei voi siirtää sopimusta toiselle, vaan jokaisen asiakkaan on solmittava oma henkilökohtainen asiakassopimus.

21. KIISTATAPAUKSET

Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet ja kiistat pyritään ratkaisemaan ensi sijassa neuvottelemalla. Mikäli tämä ei tuo ratkaisua, mahdolliset kiistatapaukset käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa ja niissä noudatetaan Suomen lakia. 

22. YLIVOIMAINEN ESTE.

Mikäli Movement Centerille koituu Movement Centeristä riippumaton, ennalta arvaamaton ja olennaisesti Movement Centerin sopimusvelvollisuuksien täyttämisen mahdollisuuksiin vaikuttava seikka, johon Movement Center ei kohtuullisina pidettävin toimenpitein ole voinut vaikuttaa eikä sitä tai sen vaikutusta estää, Movement Center ei ole velvollinen esteen vaikutuksen aikana sovittuja liikuntamaksuja eikä palauttamaan jo maksettuja liikuntamaksuja esteen vaikutuksen ajalta. 

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste


Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. REKISTERIN YLLÄPITÄJÄ
Movement Center Salit Oy

Koskelantie 9

00610 Helsinki

Yhteydenotto asiakasrekisteriin liittyen
Tuomas Katila, Movement Center Salit Oy,

+358 40 721 8586

info@movementcenter.fi

2. REKISTERIN NIMI
Asiakasrekisteri

3. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERUSTE JA KÄSITTELY
Henkilötietojen keräämisen perusteena on on yrityksen asiakassuhde tai myynti-/ostosopimus.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSENA ON

Tarjota uutiskirjettä (vaatii suostumuksesi)
Helpottaa reklamointia tai muuta kauppaan liittyvää asiointia
Sopimusten ja velvoitteiden täyttäminen
Mainonnan kohdentaminen


5. KÄSITELTÄVÄT TIEDOT ASIAKASREKISTERISSÄ

Tilausta koskevat perustiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, jne
Varaus- ja ostohistoria


6. MITEN KERÄÄMME TIETOJA
Pääsääntöisesti saamme tiedot ostotapahtuman yhteydessä asiakkaalta itseltään.

Tietojen antamista edellytetään, jotta tilaukset voidaan toimittaa ja / tai asiakkaaseen voidaan olla yhteydessä tilaukseen liittyvissä asioissa.

7. KENELLE TIETOJA LUOVUTAMME TAI SIIRRÄMME
Ostotapahtuman yhteydessä tiedot luovutetaan verkkokauppa-/ ajanvarausalustalle (Tehden Oy).

Asiakkaan tilatessa uutiskirjeen, asiakkaan sähköpostiosoite luovutetaan sähköpostijärjestelmällemme. (MailChimp)

8. MITEN SUOJAAMME TIEDOT
Henkilötietoihin on oikeus vain Movement Center Salit Oy:n työntekijöillä, joille oikeus on myönnetty.

Tiedot ovat suojattu palomuurein ja valituilla Movement Center työntekijöillä on yksilöllinen salasana tietoihin pääsemiseksi.

Poistamme ja hävitämme tietosi halutessasi viipymättä.

9. SINUN OIKEUTESI REKISTERIIMME
Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia tietojen oikaisua tai poistamista.

10. KENEEN VOIT OLLA YHTEYDESSÄ
Tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti Tuomas Katilalle (info@movementcenter.fi)

Tietosuoja
bottom of page